Create Account
Forget Password

Authors

Ahmet Hamdi Kepekçi
Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE COMPLICATION AFTER OPEN TECHNICAL SEPTORHINOPLASTY: OCULONASAL SYNKINESIS (VIDEO REPORTED)

A RARE COMPLICATION AFTER OPEN TECHNICAL SEPTORHINOPLASTY: OCULONASAL SYNKINESIS (VIDEO REPORTED)
Articles > Rhinology
Submitted : 15.05.2019
Accepted : 30.07.2019
Published: 30.07.2019

Abstract

Synkinesis is the contraction of involuntary muscle group synchronously to the contraction of voluntary muscle groups. Simultaneous contraction of oculonasal synkinesis, orbicularis oculi, and compressor narium minor muscle. Oculonasal synkinesis is a rare phenomenon.
In a 18-year-old female patient who had undergone open technical septorhinoplasty operation at our otolaryngology clinic, it was determined that the muscles surrounding the alar cartilages were contracted bilaterally during the 6-month routine control of the patient. Synkinesis was not present in the patient before the operation.
Botulinum toxin A was applied to this patient as synkinesis treatment. After 10 days, no synkinesis was observed. No complication developed. Prospectively, pre-treatment, with botulinum toxin A injection and after treatment was recorded with a series of videos.
Keywords: Septorhinoplasty , Synkinesis , Botulinum toxin A

Özet

Sinkinezis, istemsiz kas grubunun, istemli kas gruplarının kasılması ile eş zamanlı olarak kasılmasıdır. Okülonazal sinkinezis, orbicularis oculi ve kompresör naryum minör kasının eş zamanlı kasılmasıdır. Oculonasal sinkinezis nadir görülen bir olgudur.

Otolaringoloji kliniğimizde açık teknik septorinoplasti ameliyatı geçirmiş olan 18 yaşında bir kadın hastada, alar kıkırdakları çevreleyen kasların, hastanın 6 aylık rutin kontrolünde bilateral olarak kasıldığı tespit edildi. Ameliyattan önce hastada sinkinezis yoktu.

Bu hastada sinkinezis tedavisi olarak botulinum toksin A uygulandı. 10 gün sonraki kontrol muayenesinde sinkinezisin kaybolduğu gözlendi. Hiçbir komplikasyon gelişmedi. Süreç prospektif olarak, tedavi öncesi, botulinum toksin A enjeksiyonu ve tedaviden sonra bir dizi video ile kayıt altına alındı.
Anahtar kelimeler: Septorinoplasti , Sinkinezis , Botulinum toksin A
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment