Create Account
Forget Password

Authors

Metin Yıldırım
Gümüşhane Devlet Hastanesi

Who liked this


No Record

Followers


No record

A RARE ANATOMICAL VARIATION: CONCOMITANT LAMELLAR CONCHAE BULLOSA AND ACCESSORY MIDDLE TURBINATE

A RARE ANATOMICAL VARIATION: CONCOMITANT LAMELLAR CONCHAE BULLOSA AND ACCESSORY MIDDLE TURBINATE
Articles > Rhinology
Submitted : 03.06.2019
Accepted : 30.07.2019
Published: 30.07.2019

Abstract

Objectives: Accessory middle turbinate is a very rare anatomical variation. Concomitant lamellar conchae bullosa and accessory middle turbinate has not been reported yet. We report it for the first time.
Methods: Case report and literatür review.
Results: We detected left lamellar middle conchae bullosa and left accessory middle turbinate in 24 year-old male patient by routine endoscopic examination and paranasal sinüs computerized tomography.
Conclusion: Even if accessory middle turbinate is rare, it is important to determine accessory middle turbinate to avoid surgical complications.
Keywords: Turbinates , paranasal sinuses

Özet

Giriş: Aksesuar orta konka nadir görülen bir anatomik varyasyondur. Daha önce literatürde izlenmeyen aksesuar orta konka ve lameller konka bulloza birlikteliğin literatüre kazandırdığımı düşünüyoruz.
Yöntem: Olgu sunumu ve literatür derleme.
Bulgular: 24 yaşında erkek hastada rutin endoskopik muayene ve paranasal sinüs bilgisayarlı tomografi eşliğinde lamellar sol orta konka bulloza ve sol aksesuar orta konka saptadık.
Sonuç: Aksesuar orta konka nadir görülsede, sinüs cerrahisi öncesi görüntüleme yöntemleri yardımıyla saptanabilmesi komplikasyonlardan kaçınmamızı sağlar.
Anahtar kelimeler: Konkalar , paranasal sinüsler
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment