Create Account
Forget Password

Authors

Rıdvan Güler
Dicle Üniversitesi Diş Hekim...
Bekir İlyas
Serbest Diş Hekimi

Who liked this


No Record

Followers


No record

A LARGE GLANDULER ODONTOGENIC CYST INVOLVING TO THE MAXILLARY SINUS

A LARGE GLANDULER ODONTOGENIC CYST INVOLVING TO THE MAXILLARY SINUS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 06.11.2019
Accepted : 29.11.2019
Published: 29.11.2019

Abstract

Glandular odontogenic cyst (sialoodontogenic cyst) is one of the rare cysts of the jaws. It is often known as a slow-growing, painless lesion with radiolucent appearance on the radiograph. Although it occurs more frequently in individuals in the 4th and 5th decades, the incidence in men is slightly higher than in women. Clinically, it can be seen in all jaws, whereas it is more common in the mandible. Glandular odontogenic cysts, which may be unilocular or multilocular, are often well-limited and may be unclear. In this case report,the panoramic radiograph of 30-years-old female patient, revealed a well defined homogeneous radiolucent lesion on the left maxillary posterior region. Clinical examination revealed swelling and expansion in the region. The mass was enucleated with a preliminary diagnosis of radicular cyst. The lesion was defined as glandular odontogenic cyst after histopathological examination.
Keywords: Odontogenıc cyst , Maxillary sinus , Oral pathology

Özet

Glandüler odontojenik kist (sialoodontojenik kist) çenelerin nadir görülen kistlerindendir. Sıklıkla yavaş büyüyen, ağrısız, radyografta radyolüsent görüntü veren bir lezyon olarak bilinmektedir. 4 ve 5. dekatlarda ki bireylerde daha sık ortaya çıkmakla birlikte, erkeklerde görülme sıklığı kadınlardan biraz daha fazladır. Klinik olarak tüm çenelerde görülebilirken mandibulada görülme sıklıkları daha fazladır. Uniloküler veya multiloküler olabilen glandüler odontojenik kist, genelde iyi sınırlı izlendiği gibi, sınırları belirsiz de olabilir. Rapor ettiğimiz bu olguda 30 yaşındaki kadın hastadan alınan panoramik radyografide, sol maksiller posterior bölgede maksiller sinüsü tamamen kaplayan sınırları düzenli ve radyoopak, içi homojen radyolüsent görüntü veren patolojik kitle izlendi. Klinik muayenede, bölgede şişlik ve ekspansiyon izlenmiştir. Radiküler kist ön tanısı ile kitle enükle edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda lezyon, glandüler odontojenik kist olarak tanımlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Odontojenik kist , Maxiller sinüs , Oral patoloji
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment