Create Account
Forget Password

Authors

Recep Ünal
Ondokuz Mayıs Üniversitesi T...
Ayşe Çeçen
Samsun Eğitim ve Araştırma H...

Who liked this


No Record

Followers


No record

CERVICAL SYMPATHETIC CHAIN SCHWANNOMA: 2 CASE REPORTS

CERVICAL SYMPATHETIC CHAIN SCHWANNOMA: 2 CASE REPORTS
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 27.03.2017
Accepted : 30.10.2017
Published: 30.10.2017

Abstract

Schwannomas are capsular, solitary, benign, and slowly growing masses originating from Schwann cells surrounding the cranial, peripheral, and autonomic nerves. It is reported that 25% to 45% of extracranial schwannomas occur in the head and neck. Schwannomas very rarely arise from the cervical sympathetic chain. The most common finding is painless mass that slowly grows in size. Parotid tumors, lymphadenopathies, carotid artery aneurysms, paragangliomas and other neurogenic tumors should be considered in the differential diagnosis. Computerized tomography, magnetic resonance imaging and angiography can help in diagnosis.The gold standard in therapy should be fully excluded, as long as the nervous structure from which the tumor originates is preserved as much as possible. In this study, we present a 47-year-old woman and a 54-year-old male with schwannoma, who was administered painless swelling for 2 years. It was aimed to discuss the rare complications of the head and neck schwannomas in the context of the literature.
Keywords: Head and neck , Extracranial , Schwannoma

Özet

Schwannomlar kranial, periferik ve otonom sinirleri saran Schwann hücrelerinden kaynaklanan kapsüllü, soliter, benign ve yavaş büyüyen kitlelerdir. Ekstrakraniyal schwannomların % 25-45’ inin baş ve boyun bölgesinde görüldüğü bildirilmektedir.
Sempatik zincirden kaynaklanan schwannomlar nadir bir alt gruptur. En sık bulgusu boyunda yavaş büyüyen ağrısız kitledir. Schwannomların ayırıcı tanısında, parotis tümörleri, lenfadenopatiler, karotis arter anevrizmaları, paragangliomalar ve diğer nörojenik tümörler düşünülmelidir. Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve anjiografi tanıda yardımcı olabilir. Tedavide altın standart, tümörün köken aldığı sinirsel yapı olabildiğince korunarak bütünüyle eksize edilmelidir.
Bu olgu sunumunda 2 yıldır boyunda ağrısız şişliği olan ve operasyon sonrası servikal schwannom saptanan 47 yaşında bayan hasta ve 54 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Nadir görülen baş boyun schwannomlarının ve oluşabilecek komplikasyonlarının literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı.
Anahtar kelimeler: Baş ve boyun , Ekstrakranial , Schwannom
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment