Create Account
Forget Password

Authors

Yusuf Çağdaş Kumbul
Süleyman Demirel Üniversites...
Duygu Erdem
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Sultan Şevik Eliçora
Bülent Ecevit Üniversitesi T...
Aykut Erdem Dinç
Bülent Ecevit Üniversitesi T...

Who liked this


No one liked this yet.

Followers


ERUPTIVE VELLUS HAIR CYST IN NASAL DORSUM

ERUPTIVE VELLUS HAIR CYST IN NASAL DORSUM
Articles > Rhinology
Submitted : 09.01.2018
Accepted : 09.02.2018
Published : 09.02.2018

Turkish abstract

Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları alanına giren orta hat kitlelerinin ayırıcı tanısında; çok sık rastlanmamasına rağmen unutulamaması gereken bir hastalık da erüptif vellüs kıl kistidir. Bu kistlerin tedavisi genellikle dermatologlar tarafından yapılır. Tercih edilen tedavi yöntemler ise topikal laktik asit ve retinoik asit kullanımı, karbondioksit lazer vaporizasyonu , erbium:yttrium – aluminum – garnet (Er:YAG) lazerdir. Literatürde bildirilen bir diğer seçenek ise cerrahi insizyon ve drenajdır. Biz ise tek ve büyük kistlerin tedavisinde total cerrahi eksizyon yapılabileceğini belirttik.

Introduction

Erüptif vellüs hair kist (EVHK) terimi ilk kez 1977 yılında Esterly ve arkadaşları tarafından öne sürülmüştür [1]. Bu kistler düz ya da merkezi kabarık yüzeye sahip çok sayıda, küçük, ayrı ayrı papüller ile karakterize edilir [2]. En sık toraks ön duvarı, karın ve aksillada görülürken; bu sıklığı baş ve boyun, ekstremitelerin ön fleksör yüzleri, kalça ve inguinal bölgedeki kıvrımlar izler [1]. Tanı genellikle klinik incelemeyle ve punch biyopsi alınıp bunun histolopatolojik incelemesinde çok sayıda vellöz saç millerini içeren keratinöz materyalle ince konsantrik duvarın gösterilmesiyle doğrulanır [3].

Biz nazal dorsumda bulunan bir EVHK vakası sunacağız. Daha önce literatürde nazal dorsumda tek bir odak halinde yerleşen EVHK vakası raporlanmamıştır.

Case Report

6 yaşında erkek hasta kliniğimize doğumdan beri var olan burun sırtındaki şişlik şikâyetiyle başvurdu. Aileden şişliğin ara sıra büyüyüp küçüldüğü ayrıca hastaya 2 yaşında da operasyon planlandığı fakat görüntüleme yapılamadığı için hastanın opere olamadığı öğrenildi. Hastanın özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Yapılan fizik muayenesinde nazal dorsumda orta-sol taraflı yaklaşık 1-1.5 cm civarında cilt altında yerleşimli lezyon izlendi. Anterior rinoskopide nazal septum orta hatta, nazal mukoza doğal görünümdeydi. Hastadan dermoid kist ön tanısı ile yüzeyel doku ultrasonu (USG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) istendi. USG “Nazal dorsumda 8x5 mm boyutunda avaskülerhipoekoik lezyon” şeklinde raporlandı. BT’de cilt altında yerleşmiş nazal kemikte destrüsiyon yapmayan kist görüldü, kist traktının kafa içine herhangi bir uzanımı yoktu. 
Hastaya dermoid kist ön tanısı ile genel anestezi altında operasyon planlandı. Nazal dorsuma cilt pililerine paralel horizontal insizyon yapıldı, cilt altındaki kistik oluşumun üzerine düşüldü.

Şekil 1
Kistin intraoperatif görünümü


Kist cidarları çevre dokulardan disseke edilerek eksize edildi. Kist duvarı açıldığında içerisinde yoğun kıl birikimi olduğu görüldü.

Şekil 2
Kist cidari içerisindeki yoğun kıl birikimi


Eksizyon sonrası intraoperatif muayenede kistin nazal kemiği minimal destrükte ettiği de görüldü.Hastanın postoperatif patoloji sonucu “Erüptif vellüs hair kist” olarak raporlandı. Histopatojik incelemede basıklaşmış çok katlı yassı epitelle döşeli kist duvarı ve kist lümeni içerisinde serbest kıl şaftları izlendi.

Şekil 3
Basiklaşmış çok katli yassiepitelle döşeli kist duvari ve kist lümeni içerisinde serbest kil şaftlari(H&E, x200)


Postoperatif takiplerinde sorun yaşanmadı.

Discussion

EVHK’ler değişken deri renkli, hiperpigmente, eritematöz, ya da sarı-gri renkli, çok sayıda, 1-4 mm çapında asemptomatik papüllerdir [2,4]. Bu kistler saç folikülününinfundibuler kısmının anormal gelişiminden kaynaklanan nadir görülen benign lezyonlardır. Vakaların çoğu çocuklarda ve genç erişkinlerde bildirilmiştir [5]. Erkekler ve kadınlar eşit olarak etkilenir ve hastalık hiçbir ırkta daha fazla olma eğiliminde değildir [6]. Ayırıcı tanıda akne vulgaris, akne benzeri döküntüler, deri kollumnar kistleri, dermoid kist, folikülit, keratozispilaris, milia, perfore folikülit, pilomatriksoma ve steatosistoma multipleks bulunmaktadır [6]. Bu kistlerin tedavisinde topikal laktik asit ve retinoik asit kullanımı, karbondioksit lazer vaporizasyonu ve erbium:yttrium – aluminum – garnet (Er:YAG) lazerin etkili olduğu gösterilmiştir [7,8,9,10]. Literatürde bildirilen bir diğer seçenek ise cerrahi insizyon ve drenajdır [11]. Kistin total cerrahi eksizyonu daha önce bildirilmemiştir. 

EVHK’ler özellikle toraks ön duvarı, karın bölgesi, aksillada görülürken yüz bölgesinde nadir olarak görülmektedir. EVHK’nin yüz varyantı ilk kez Kumakiri ve ark. tarafından rapor edilmiştir [12]. Yüz bölgesinde görülen vellüs kistler genellikle alın ve şakak bölgesinde yerleşen multipl lezyonlar şeklinde prezente olur [11].

EVHK’ler klinikte genellikle milimetrik multipl kistler şeklinde prezente olurlar. Bizim vakamız ise cilt altında bir adet yaklaşık 1 cm çapında kist içermesiyle diğer EVHK’lerden farklı bir özellik göstermiştir. Bunun sonucu olarak da yüz bölgesinde belirgin kozmetik deformiteye sebep olmuştur. Hastanın çocukluk çağında olduğu düşünülürse bu tür kozmetik sorunlara yol açan lezyonların ivedilikle tedavi edilmesi kanaatindeyiz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise BT’de nazal kemikte destrüksiyona yol açmadığı görülen bu kistin intraoperatif muayenesinde nazal kemikte destrüksiyon izlenmiş olmasıdır. Bu durum da kistin tedavisinin gecikmemesi gerektiğini göstermektedir. 

Günlük kulak burun boğaz pratiğinde nazal dorsumda görülen kistik lezyonlarda akla ilk olarak dermoid kist gelmektedir. Biz de hastamızda preoperatif muayene ve görüntüleme yöntemleri ile dermoid kist ön tanısı ile operasyon kararı vermiştik. Vakamız nazal dorsumda prezente olan bir EVHK olmasının yanı sıra bu hastalığın nazal orta hat kitlelerinin ayırıcı tanısında akılda tutulması gerektiğini göstermesi açısından da literatüre katkıda bulunmaktadır.

References

 1. Esterly NB, Fretzin DF, Pinkus H. Eruptivevellushaircysts.ArchDermatol 1977;113: 500–503.
 2. Reep MD, Robson KJ. Eruptivevellushaircystspresenting as multipleperiorbitalpapules in a 13-year-old boy.PediatrDermatol 2002; 19: 26–27.
 3. D’ Aubermont, PC, Honig PJ, Wood MG. Eruptivevellushaircysts: a benigncondition. J Pediatr 1982; 101: 727-730.
 4. Hong SD, FriedenIJ.Diagnosingeruptivevellushaircyst. Pediatr Dermatol 2001;18:258–259.
 5. Kaya TI, Tararoglu U, Ikizoglu G. Eruptivevellushaircysts: an effective extraction technique for treatment and diagnosis. J EurAcadDermatolVenereol 2006;20:264 – 268.
 6. Bovenmyer DA. Eruptivevellushaircysts. ArchDermatol 1979; 115: 338–339.
 7. Held JL, Andrew JE, Toback AC. Eruptivevellushaircysts. Cutis 1987; 40: 259–260.
 8. Fisher DA. Retinoicacid in thetreatment of eruptivevellushaircysts. J AmAcadDermatol 1981; 5: 221–222.
 9. Huerter CJ, Wheeland RG. Multiple eruptive vellus hair cyststreated with carbondioxide laser vaporization. J DermatolSurgOncol 1987; 13: 260–263.
 10. Kageyama N, Tope WD. Treatment of multipleeruptivehaircystswitherbium:YAGlaser. DermatolSurg 1999; 25: 819–822.
 11. DanieleTorchia, JanelleVega, Lawrence A. Schachner. EruptiveVellusHairCysts A SystematicReview. Am J ClinDermatol 2012; 13(1) 19-28
 12. Kumakiri M, et al Eruptivevellushaircysts – a facialvariant. J AmAcadDermatol 1982; 7: 461–467.

Presented at

Bu olgu sunumu daha önce 37. Türk Ulusal kbb-bbc kongresinde(28 Ekim-1 Kasım 2015/Antalya) e-poster olarak sunulmuştur.

Keywords : erüptif vellüs kıl kisti , orta hat kitlesi , nazal dorsum

Comments

Login to write a comment.