Create Account
Forget Password

Authors

Deniz Avcı
Nevşehir Devlet Hastanesi
Ramazan Gündoğdu
Kocaeli Derince Eğitim ve Ar...
İmdat Yüce
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...
Sedat Çağlı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fak...

Who liked this


No Record

Followers


No record

COEXISTENCE OF SYNCHRONOUS TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN THE NASOPHARYNX AND BLADDER: AN EXTREMELY RARE CASE REPORT IN THE LITERATURE

COEXISTENCE OF SYNCHRONOUS TRANSITIONAL CELL CARCINOMA IN THE NASOPHARYNX AND BLADDER
Articles > Head and Neck Surgery
Submitted : 26.01.2019
Accepted : 18.04.2019
Published: 18.04.2019

Abstract

Transitional cell carcinoma of the nasopharynx (TCC) has been identified as Type 2 non-keratinized carcinoma according to the former classification of the World Health Organization (WHO) and this name was named due to its histological similarity to urogenital TCC. Bladder TCC often metastasizes to the lung, bone, liver and mediastinum. The metastases of the neck and nasopharynx stay outside of these anatomical sites. In this case, the positron emission tomography of the patient with bladder TCC revealed intense hypermetabolic activity in the right cervical region and right retropharyngeal area. Fine needle aspiration biopsy from right 5th region was carcinoma metastasis, and nasopharyngeal punch biopsy was reported as TCC. The association of synchronized TCC of bladder and nasopharynx is an extremely rare case report in the literature.
Keywords: bladder , nasopharynx , transitional cell carcinoma

Özet

Nazofarenkste transizyonel hücreli karsinom (THK) Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) eski sınıflamasına göre Tip 2 non-keratinize karsinom olarak belirlenmiştir ve ürogenital THK’ya histolojik olarak benzerliğinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Mesane THK’sı sıklıkla akciğere, kemiğe, karaciğere ve mediastinuma metastaz yaparlar. Boyun ve nazofarenks metastazları ise bunların dışında yer alan anatomik sahalardır. Bu olguda mesane THK tanısı olan hastanın çekilen pozitron emisyon tomografisinde sağ servikal 5. bölge ve sağ retrofarengeal alanda yoğun hipermetabolik aktivite saptandı. Sağ 5. bölgeden yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi karsinom metastazı, nazofarenksten yapılan punch biyopsisi ise THK olarak raporlandı. Mesane ve nazofarenkste senkronize THK birlikteliği literatürde oldukça nadir bir olgu sunumu örneğidir.
Anahtar kelimeler: mesane , nazofarenks , transizyonel hücreli tümör
See Full Text
See PDF Document

Comments

Login to write a comment